blog
img 2·3 Avidyā asmitā rāga dveśa abhiniveśāḥ kleśāḥ

2·3 Avidyā asmitā rāga dveśa abhiniveśāḥ kleśāḥ

27 - 11 - 2014
Comentaris: { 0 }
Els Kleshas són la ignorància, confondre el cos i la ment amb el "jo", l'atracció, l'aversió i la por a la mort.

En aquest Sutra, Patanjali comença una meticulosa explicació científica d'un dels pilars principals de la seva ciència del ioga: la teoria dels Kleshas que ens acompanyarà durant els propers 22 sutres. El primer missatge, i alhora el missatge principal, per a les nostres ments occidentals, és que la ciència del ioga no es podrà recolzar mai en enfocaments especulatius, com ho fa la filosofia Occidental. El Ioga és una qüestió de pràctica, i la comprensió de la seva realitat profunda pot arribar només per mitjà de l’experimentació i de l'auto-realització. 'Pensar que se sap' és el primer dels Kleshas.

Quan t'endinses en la pràctica de Ioga, el primer que aprens és que 'no saps', i que tot allò que penses que saps ve dels altres i no serveix de res per a la teva felicitat.

Això és Avidya, el primer Klesha, l'origen de tots els altres. Avidya és el contrari de Vidya: el coneixement verdader o ciència. En el context del ioga, ciència i coneixement no tenen res a veure amb la 'comprensió intel·lectual'. El coneixement del ioga ve de l'experimentació, de la vida i de la pràctica. Anthony de Mello explica una historia bonica sobre aquest concepte:

Una vegada, li varen preguntar a Uwais el Sufí:
'Què t'ha aportat la Gràcia?'
Ell va contestar:
'Quan em llevo, em sento com un home que no està segur de si viurà fins al vespre.'
El seu interlocutor va dir:
'Però això no és quelcom que sap tothom?'
Uwais va dir:
'Ho saben, però no tots ho senten.'

No hi ha hagut ningú que s'hagi emborratxat al comprendre intel·lectualment el mot “vi”.


Avidya és la comprensió sense l'experiència, sense la pràctica. Asmita (Jo-sóc), Raga (atracció), Dvesha (aversió) i abhinivesha (aferrament a la vida) estan compresos dins el concepte de Avidya, tots son ignorància. El gran mestre Vyasa va definir els Kleshas com les cinc formes de Viparyaya (la ignorància i la mala comprensió): que Patanjali, al sutra I.6 defineix com uns dels orígens principals del Vrittis, les fluctuacions de la ment que el Ioga vol minvar.

Vyasa diu:
Les afliccions són cinc maneres de coneixement erroni. Quan s'activen, reforcen els Gunes [que ens aboquen més profundament en el materialisme i ens allunyen de la consciència], provoquen canvis i posen en marxa el mecanisme de causa-efecte [karma] i conjuntament activen la fructificació de les accions (samskaras).

Els Kleshas produeixen més Kleshas, de la mateixa manera que el karma produeix més karma: aquest procés ens impedeix ser lliures. Els kleshas provenen del coneixement erroni (viparyaya). Si reemplacem aquest coneixement erroni per un coneixement correcte, s'aturaran i no hi haurà més producció de karma. La cadena causa-efecte es trenca amb el coneixement que, en efecte, som consciència i no pas identificació. Però, com ens recorda la historia del sufí, això no és quelcom que puguem entendre des de l’intel·lecte, cal que ens embriaguem d'aquest nou tipus de coneixement a través d'una pràctica constant del Kriya ioga.